شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
A1006618 – BTC69V100

A1006618 – BTC69V100

Mersen

A1006641 – BTTM69V560

A1006641 – BTTM69V560

Mersen

A1019199 – BTSD42V125

A1019199 – BTSD42V125

Mersen

A1050801 – BES55V6

A1050801 – BES55V6

Mersen

A1054366 – BTC69V80M100

A1054366 – BTC69V80M100

Mersen

A226320 – BTKF42V315

A226320 – BTKF42V315

Mersen

B1006619 – BTC69V63M80

B1006619 – BTC69V63M80

Mersen

B1006642 – BTTM69V630

B1006642 – BTTM69V630

Mersen

B1019775 – BTC69V80

B1019775 – BTC69V80

Mersen

B226321 – BTKF42V315M400

B226321 – BTKF42V315M400

Mersen

C1006620 – BTC69V63M100

C1006620 – BTC69V63M100

Mersen

C1006643 – BNS55V2

C1006643 – BNS55V2

Mersen

C226322 – BTKM42V250

C226322 – BTKM42V250

Mersen

D1006621 – BTF69V125

D1006621 – BTF69V125

Mersen

D1006644 – BNS55V4

D1006644 – BNS55V4

Mersen

D1019271 – BTLM69V670

D1019271 – BTLM69V670

Mersen

D1036981 – BNS42V20M36

D1036981 – BNS42V20M36

Mersen

D226300 – BTFP42V125

D226300 – BTFP42V125

Mersen

D226323 – BTKM42V315

D226323 – BTKM42V315

Mersen

E1006622 – BTF69V160

E1006622 – BTF69V160

Mersen

لیست مقایسه


ارتباط با ما