شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
A080431 – FD20GD150V25

A080431 – FD20GD150V25

Mersen

A083651 – FD36GC100V80T

A083651 – FD36GC100V80T

Mersen

A089470 – FD20GC150V8

A089470 – FD20GC150V8

Mersen

A089493 – FD20GB100V10T

A089493 – FD20GB100V10T

Mersen

A099245 – FD20GB150V5

A099245 – FD20GB150V5

Mersen

B080593 – FD20GD150V12

B080593 – FD20GD150V12

Mersen

B088367 – FD20GB150V2T

B088367 – FD20GB150V2T

Mersen

B089471 – FD20GC150V10

B089471 – FD20GC150V10

Mersen

B089494 – FD20GB100V12T

B089494 – FD20GB100V12T

Mersen

C077006 – FD27GB66V20T

C077006 – FD27GB66V20T

Mersen

C088368 – FD20GB150V5T

C088368 – FD20GB150V5T

Mersen

C089472 – FD20GC150V12

C089472 – FD20GC150V12

Mersen

C089495 – FD20GB100V16T

C089495 – FD20GB100V16T

Mersen

C098396 – FD36GC400V12

C098396 – FD36GC400V12

Mersen

D082803 – FD20GD150V20

D082803 – FD20GD150V20

Mersen

D083102 – FD20GC150V6T

D083102 – FD20GC150V6T

Mersen

D089473 – FD20GC150V16

D089473 – FD20GC150V16

Mersen

D089496 – FD20GB100V20T

D089496 – FD20GB100V20T

Mersen

E075720 – FD14GB44V2T

E075720 – FD14GB44V2T

Mersen

E075743 – FD20GB150V0,8T

E075743 – FD20GB150V0,8T

Mersen

لیست مقایسه


ارتباط با ما