شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
A076038 – FR10AM25V25P

A076038 – FR10AM25V25P

Mersen

A084985 – FR10AM40V8P

A084985 – FR10AM40V8P

Mersen

A1002294 – BL2B403K000

A1002294 – BL2B403K000

Mersen

A1006618 – BTC69V100

A1006618 – BTC69V100

Mersen

A1006641 – BTTM69V560

A1006641 – BTTM69V560

Mersen

A1019199 – BTSD42V125

A1019199 – BTSD42V125

Mersen

A1023431 – BL2V403K000

A1023431 – BL2V403K000

Mersen

A1030607 – HPBB11PPR

A1030607 – HPBB11PPR

Mersen

A1050801 – BES55V6

A1050801 – BES55V6

Mersen

A1054366 – BTC69V80M100

A1054366 – BTC69V80M100

Mersen

A1069109 – NH2GR80V250

A1069109 – NH2GR80V250

Mersen

A201250 – NDZFK50V6

A201250 – NDZFK50V6

Mersen

A211508 – DIIGG50V20

A211508 – DIIGG50V20

Mersen

A213601 – FR10AM50V12

A213601 – FR10AM50V12

Mersen

A216108 – DIIFK50V16

A216108 – DIIFK50V16

Mersen

A218730 – CCR81N

A218730 – CCR81N

Mersen

A219719 – DIIIGG69V50

A219719 – DIIIGG69V50

Mersen

A226320 – BTKF42V315

A226320 – BTKF42V315

Mersen

B076039 – FR10AM25V32P

B076039 – FR10AM25V32P

Mersen

B084986 – FR10AM40V10P

B084986 – FR10AM40V10P

Mersen

لیست مقایسه


ارتباط با ما