شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
A076475 – 45ASB36V200P-1

A076475 – 45ASB36V200P-1

Mersen

A085583 – 45ASD72V160P-3

A085583 – 45ASD72V160P-3

Mersen

B076476 – 45ASB36V250P-1

B076476 – 45ASB36V250P-1

Mersen

C076477 – 45ASB36V315P-1

C076477 – 45ASB36V315P-1

Mersen

D076478 – 45ASB120V32P-3

D076478 – 45ASB120V32P-3

Mersen

E075582 – 45ASB36V315P-2

E075582 – 45ASB36V315P-2

Mersen

E076479 – 45ASB120V50P-3

E076479 – 45ASB120V50P-3

Mersen

F075583 – 45ASB36V350P-2

F075583 – 45ASB36V350P-2

Mersen

F076480 – 45ASB120V63P-3

F076480 – 45ASB120V63P-3

Mersen

G075584 – 45ASB36V430P-2

G075584 – 45ASB36V430P-2

Mersen

G076481 – 45ASB120V80P-3

G076481 – 45ASB120V80P-3

Mersen

H076482 – 45ASB120V100P-3

H076482 – 45ASB120V100P-3

Mersen

H093709 – 45ASB72V200P-2

H093709 – 45ASB72V200P-2

Mersen

J076483 – 45ASB120V125P-3

J076483 – 45ASB120V125P-3

Mersen

J078162 – 45ASB72V32P-2

J078162 – 45ASB72V32P-2

Mersen

K076484 – 45ASB120V160P-3

K076484 – 45ASB120V160P-3

Mersen

K078163 – 45ASB72V50P-2

K078163 – 45ASB72V50P-2

Mersen

L076485 – 45ASB120V200P-3

L076485 – 45ASB120V200P-3

Mersen

L078164 – 45ASB72V63P-2

L078164 – 45ASB72V63P-2

Mersen

M076486 – 45ASB120V250P-3

M076486 – 45ASB120V250P-3

Mersen

لیست مقایسه


ارتباط با ما