SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
ماکزیمم فاصبه بین موتور و درایو چقدر می تواند باشد و برای مسافت های بیشتر چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟

ماکزیمم فاصبه بین موتور و درایو چقدر می تواند باشد و برای مسافت های بیشتر چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟


shairadShairad Sanat
shairad2020/01/20
Share

Contact