SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
پارسیان  C2

Project Details

برنامه نویسی و راه اندازیSUBSTATIO ها با استفاده ازPLC Modicon M580 به صورت Hot Redundancy و سیستم مانیتورینگCITECT

shairad Project Name:
پارسیان C2
shairad Project Type:
عسلویه
shairad Employer:
شرکت توان آزمایان
shairad Location:
عسلویه (استان بوشهر)
shairad WorkDay:
shairad Project Status:
In progress


Contact