شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
A1000270 – 45DB120V63PTD

A1000270 – 45DB120V63PTD

Mersen

A1000293 – 45DB360V50PTD

A1000293 – 45DB360V50PTD

Mersen

B1000271 – 45DB120V80PTD

B1000271 – 45DB120V80PTD

Mersen

C1000272 – 45DB120V100PTD

C1000272 – 45DB120V100PTD

Mersen

D1000273 – 45DB120V125PTD

D1000273 – 45DB120V125PTD

Mersen

E1000274 – 45DB120V160PTD

E1000274 – 45DB120V160PTD

Mersen

F1000275 – 45DB240V6,3PTD

F1000275 – 45DB240V6,3PTD

Mersen

G1000276 – 45DB240V10PTD

G1000276 – 45DB240V10PTD

Mersen

H1000277 – 45DB240V16PTD

H1000277 – 45DB240V16PTD

Mersen

J1000278 – 45DB240V20PTD

J1000278 – 45DB240V20PTD

Mersen

K1000279 – 45DB240V25PTD

K1000279 – 45DB240V25PTD

Mersen

L1000280 – 45DB240V32PTD

L1000280 – 45DB240V32PTD

Mersen

M1000281 – 45DB240V40PTD

M1000281 – 45DB240V40PTD

Mersen

N1000282 – 45DB240V50PTD

N1000282 – 45DB240V50PTD

Mersen

P1000283 – 45DB240V63PTD

P1000283 – 45DB240V63PTD

Mersen

Q1000284 – 45DB240V80PTD

Q1000284 – 45DB240V80PTD

Mersen

R1000285 – 45DB240V100PTD

R1000285 – 45DB240V100PTD

Mersen

S1000263 – 45DB120V10PTD

S1000263 – 45DB120V10PTD

Mersen

S1000286 – 45DB360V6,3PTD

S1000286 – 45DB360V6,3PTD

Mersen

T1000264 – 45DB120V16PTD

T1000264 – 45DB120V16PTD

Mersen

لیست مقایسه


ارتباط با ما