شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
A1000247 – 45DB120V63PD

A1000247 – 45DB120V63PD

Mersen

A209300 – 45DB72V50PD

A209300 – 45DB72V50PD

Mersen

B1000248 – 45DB120V80PD

B1000248 – 45DB120V80PD

Mersen

C1000249 – 45DB120V100PD

C1000249 – 45DB120V100PD

Mersen

D1000250 – 45DB120V125PD

D1000250 – 45DB120V125PD

Mersen

E1000251 – 45DB120V160PD

E1000251 – 45DB120V160PD

Mersen

F1000252 – 45DB240V6,3PD

F1000252 – 45DB240V6,3PD

Mersen

G1000253 – 45DB240V10PD

G1000253 – 45DB240V10PD

Mersen

H1000254 – 45DB240V16PD

H1000254 – 45DB240V16PD

Mersen

J1000117 – 45DB360V50PD

J1000117 – 45DB360V50PD

Mersen

J1000255 – 45DB240V20PD

J1000255 – 45DB240V20PD

Mersen

K1000118 – 45DB360V63PD

K1000118 – 45DB360V63PD

Mersen

K1000256 – 45DB240V25PD

K1000256 – 45DB240V25PD

Mersen

L1000257 – 45DB240V32PD

L1000257 – 45DB240V32PD

Mersen

M1000235 – 45DB72V63PD

M1000235 – 45DB72V63PD

Mersen

M1000258 – 45DB240V40PD

M1000258 – 45DB240V40PD

Mersen

N1000236 – 45DB72V80PD

N1000236 – 45DB72V80PD

Mersen

N1000259 – 45DB240V50PD

N1000259 – 45DB240V50PD

Mersen

P1000237 – 45DB72V100PD

P1000237 – 45DB72V100PD

Mersen

P1000260 – 45DB240V63PD

P1000260 – 45DB240V63PD

Mersen

لیست مقایسه


ارتباط با ما